ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η σύγχρονη "Κοινωνία της Πληροφορίας" απαιτεί  την ικανότητα της χρήσης και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες από όλους.

 Η γενικευμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και  των υπολογιστών στην προσωπική και εργασιακή ζωή, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ είναι πλέον ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.  Στο πλαίσιο αυτό οι ανάγκες στην εκπαίδευση έχουν αλλάξει σημαντικά, εφόσον η εκπαίδευση των μαθητών είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα τους κάνουν ικανούς να συμμετέχουν, να ζουν και να ενεργούν στην κοινωνία του σήμερα και του αύριο.

Νέα επαγγέλματα δημιουργούνται. Νέες γνώσεις παράγονται και νέες δεξιότητες αποκτούνται. Νέος τρόπος σκέψης και δραστηριότητας προβάλλεται και νέες απαιτήσεις επιβάλλονται, για να μπορεί ο σημερινός και πολύ περισσότερο ο αυριανός άνθρωπος να προσαρμοστεί και να επιβιώσει στο νέο παγκοσμιοποιημένο εργασιακό, οικονομικό και κοινωνικό  περιβάλλον.

Η πιο σημαντική αλλαγή είναι εκείνη που αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες και τον τρόπο με τον οποίο αποκτούνται.

 

Παλιότερα, οι γνώσεις που αποκτούσε κάποιος από το σχολείο ήταν χρήσιμες για όλη του τη ζωή. Σήμερα, πολλές από τις γνώσεις που αποκτούνται σήμερα μπορεί αύριο να είναι άχρηστες ή θα πρέπει να μετασχηματιστούν και να επικαιροποιηθούν, για να είναι διαχειρίσιμες και χρηστικές.

Η χρήση των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών και  τραβάει την προσοχή τους.  Επιπλέον, τους βοηθάει να αναπτύσσουν ένα ερευνητικό πνεύμα απέναντι στις έννοιες και ιδέες τις οποίες διδάσκονται μέσω του πειραματισμού, βοηθάει στη διαμόρφωση και τον έλεγχο προσωπικών τους εικασιών και υποθέσεων. Τέλος βοηθάει να μεταφέρουν τη γνώση τους (έννοιες και ιδέες) σε άλλους χώρους, μετασχηματίζοντάς την σε λειτουργική γνώση.

Ο μαθητής πρέπει να εκπαιδεύεται έτσι, ώστε να αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες για τη ζωή και την εργασία του αργότερα, αλλά όχι με στατικό τρόπο.  Κυρίως πρέπει να μάθει πώς να μαθαίνει.

Η UNESCO προτείνει τους ακόλουθους σκοπούς και στόχους της εκπαίδευσης για τον 21ο αιώνα (UNESCO, 2012).

Να μάθουμε πώς να μαθαίνουμε.

  • Μαθαίνω πώς να αποκτώ τη γνώση.

  • Μαθαίνω πώς να μαθαίνω, ώστε να επωφεληθώ από τις ευκαιρίες που προσφέρει η εκπαίδευση σε όλη μου τη ζωή.2.

Να μάθουμε πώς να ενεργούμε.

  • Αποκτώ δεξιότητες που καθιστούν τον άνθρωπο ικανό να αντιμετωπίζει ποικιλία καταστάσεων και να εργάζεται ομαδικά.

Να μάθουμε πώς να συμβιώνουμε με τους άλλους.

  • Ικανότητα κατανόησης των άλλων.

  • Σεβασμός τις ιστορίας, των παραδόσεων και των πνευματικών αξιών.

  • Αναγνώριση της αλληλεξάρτησής μας από τους άλλους

Να μάθουμε πώς να υπάρχουμε.

  • Πνευματική ανεξαρτησία και κριτική ικανότητα, εναρμονισμένη με ισχυρή προσωπική αίσθηση ευθύνης, για την επίτευξη κοινών στόχων.

Το STEAM INNOVATION LABS  προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για φροντιστήρια, σχολεία, συλλόγους, ιδιωτικά κέντρα κ.α.,  των οποίων η ανάπτυξη της ύλης και της δομή του περιεχομένου τους έχει γίνει με τρόπο, ώστε να ευνοεί την ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης και τη χρήση και εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων του μαθητή σε νέα δεδομένα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ